Cíl semináře

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s principy práce ve waldorfské škole a podat východiska k pochopení osobnosti dítěte i člověka jako takového. Znalosti a pedagogické schopnosti účastníků budou prohlubovány takovým způsobem, aby mohli kvalitně zastávat úlohu učitele ve škole či třídě pracující na principech waldorfské pedagogiky.

Kromě tradiční formy vzdělávání dle trojkroku „Předvedení – nápodoba – cvičení“ se chceme zaměřit na probuzení vůle každého učitele a vyzdvihnout tak jeho vlastní snažení a konání. Tato individuální vůle a snaha je dobrým předpokladem a impulzem waldorfského učitele ke každodenní práci a někdy může být důležitější než odborná kvalifikace.

Cílem tedy není pouhé předání metodiky jednotlivých předmětů, ale snahou bude, abychom seminaristům nabídli živé setkání s waldorfskou pedagogikou. Tento cíl naplníme i díky lektorům, kteří jsou činní na českých a zahraničních waldorfských školách a mají bezprostřední vztah ke každodenní praxi. Tato skupina lektorů bude doplněna o další odborníky, jejichž obory úzce souvisí se vzděláváním a výchovou dítěte a dospívajícího člověka. S těmito vědomě zahrnutými impulsy chceme dosáhnout toho, aby nebyla pouze předána učební látka a metodika, ale aby byl v pravém slova smyslu rozpohybován celý člověk.

Cílem je také přivést zájemce o studium k poznatkům anthroposofie Rudolfa Steinera, z nichž mohou jako učitelé ve výuce čerpat. Bez celistvého pohledu na bytost člověka ve všech jejích souvislostech je velmi těžké o waldorfské škole hovořit. Člověk je především uměleckou bytostí. Proto je dobré, mají – li zájemci o studium ochotu vnímat proces setkání dvou bytostí, setkání učitele a žáka, setkání učitelů v kolegiu, jako proces umělecký, který zároveň spoluvytváříme.